Služby v oblasti poistenia, servisu a správy poistných zmlúv

Naše služby

Našim klientom ponúkame služby v oblasti poistenia, servisu a správy poistných zmlúv.

Viac info

Dokumenty na stiahnutie

Ako postupovať pri poistnej udalosti? U nás nájdete informácie a potrebné tlačivá.

Viac info

Online poistenie

Prostredníctvom nášho online poistenia si môžete uzatvoriť PZP, cestovné poistenie...

Viac info

 

Agentúra pre poistenie - Jozef Mak, s.r.o.

Sídlo spoločnosti sa nachádza priamo v centre mesta Banská Bystrica, pričom jej konateľ Jozef Mak pracuje v oblasti poisťovníctva už od roku 1988. Za toto obdobie sa nám podarilo vytvoriť stabilnú základňu spokojných klientov, ktorí sa k nám radi znova vracajú, čo svedčí o ich spokojnosti s našim servisom.

Sme držiteľmi certifikátov SARM a Limra International. Na všetky uvedené poistné produkty sme získali certifikáty od jednotlivých poisťovní. Počas nášho dlhoročného pôsobenia nám boli udelené aj mnohé ocenenia v oblasti životného poistenia, poistenia majetku občanov, poistenia podnikateľov, priemyslu, motorových vozidiel a pod. Národnou bankou Slovenska nám bola pridelená licencia na sprostredkovanie poistenia pod číslom PAG 75077.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti poistenia, servisu a správy poistných zmlúv. Sme schopní sprostredkovať poistenie všetkého druhu pre 17 poisťovní.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Naše služby

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad smrti alebo dožitia.

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia.

Investičné životné poistenie

Kombinuje poistnú ochranu a možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie. Klient získava možnosť ovplyvňovať vlastné investície.

Úrazové životné poistenie

Či už máte dieťa, dospievajúcu mládež alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia, kde máte možnosť zvoliť si rozsah aj výšku poistnej ochrany vo veľmi širokom spektre rizík.

Poistenie kritických chorôb

Zdravotné poistenie umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa závažnosti ochorenia, poistenému však neposkytuje odškodné za zmenu životného štandardu a za finančné straty.

Poistenie domácnosti

Vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby, slúžiacich k chodu domácnosti alebo k uspokojeniu potrieb členov domácnosti.

Poistenie budov

Poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby.

Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie kryje liečebné náklady, poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie ďalších doplnkových služieb poisteného, v prípade nepredvídaných udalostí počas súkromnej alebo pracovnej cesty v zahraničí.

Cestovné poistenie do hôr

Poistenie do slovenských hôr na zásah Horskej služby s možnosťou pripoistenia rizikových športov, činností a povolaní. Vhodné pre rekreačných aj aktívnych turistov.

Cestovné poistenie pre hráčov golfu

Cestovné poistenie je určené pre širokú verejnosť a ponúka poistnú ochranu s osobitou kombináciou krytia golfových rizík aj pre územie SR s výnimkou liečebných nákladov a doplnkových asistenčných služieb.

Poistenie plavidiel

Pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. kde poistenie kryje škody súvisiace s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú plavidlom.

Komplexné poistenie podnikateľov

Komplexný produkt Poistenie podnikateľov zabezpečí optimálnu ochranu vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi. Takéto riziká možno obmedziť poistením.

Poistenie pohľadávok

Spoločnosti s poistenými pohľadávkami sú schopné chrániť svoj cash flow ako aj zisk a súčasne bezpečne rásť vďaka profesionálnemu servisu analýzy odberateľov, vymáhania pohľadávok až po odškodnenie neuhradených pohľadávok.

Komplexné poistenie malých podnikateľov

Určené pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby. Výhodou týchto produktov je ich komplexnosť a variabilita.

Poistenie leteckých rizík

Poistenie poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi. V rámci poistenia leteckých rizík je možné si dojednať: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, havarijné poistenie lietadla.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.

Poistenie technických rizík

Komplexný produkt poistení proti všetkým nebezpečenstvám ako je poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky, stavebné poistenie a montážne poistenie.

Havarijné poistenie

Úrčené všetkým majiteľom nového alebo ojazdeného motorového vozidla. Havarijné poistenie ochráni vo všetkých nečakaných situáciách.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora.

Poistenie prepravných rizík

Poskytne široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia alebo straty zásielky ako aj pri vzniku škody spôsobenej tretej osobe.

Poľnohospodárske poistenie

Ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, plodín a hospodárskych zvierat alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Trvalé následky úrazu s progresiou alebo bez progresie

V zásade rozlišujeme dva typy poistenia trvalých následkov a to poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a bez progresie. Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu.

Poistenie finančnej straty GAP

Kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním IT služieb

Poistenie kryje finančnú ujmu, škodu na zdraví, škodu na majetku ako aj náklady konania v súdnom, právnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody spôsobené pri poskytovaní IT služieb.

Online
poistenie


Povinné zmluvné poistenie

Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie, ktoré ako prvé na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o amortizáciu.

 • Výpočet
 • Poistenie bytu a domácností

  Online poistenie majetku Môj domov predstavuje ideálnu kombináciu poistenia domácnosti a poistenia bytu.

 • Výpočet
 • Cestovné poistenie

  Užite si bezstarostné cestovanie s Allianz - Slovenskou poisťovňou, ktorá vám ponúka cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov.

 • Výpočet
 • Poistenie na hory v SR

  Poistenie hradí náklady spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni, s poskytnutím prvej pomoci a dopravu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu.

 • Výpočet
 • Poistenie zodpovednosti

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu.

 • Výpočet
 • Poistenie storno poplatkov

  K poisteniu storno poplatkov dostávate bezplatné poistenie nevyužitej cesty, ktoré vás odškodní aj v prípade predčasného návratu.

 • Výpočet
 • Dokumenty a žiadosti na stiahnutie

  Vyberte si Vašu poisťovňu, v ktorej nájdete potrebné tlačivá.